TIETOSUOJA
_

Tietosuojaseloste

SÄHKÖ SINISALO​ ​OY:N TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.
1. Soveltamislaajuus ja hyväksyminen
Tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan kaikkiin Sähkö Sinisalo Oy:n liiketoimintaprosesseihin ja sivustoihin, toimialueisiin, mobiiliratkaisuihin, pilvipalveluihin ja kolmannen osapuolen sosiaalisiin verkostoihin. Tässä ilmoituksessa kerrotaan Sähkö Sinisalo Oy:n tekemästä tietojen käsittelystä, kun Sähkö Sinisalo Oy:n on rekisterinpitäjä.
Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa, kuten osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Meidän on käsiteltävä henkilötietojasi, jotta voimme palvella asiakkaitamme, arvioida mahdollisuuksiasi työnhakijana avoinna oleviin työtehtäviin ja täyttää velvoitteemme työnantajana.
Antamalla meille henkilötietosi hyväksyt tämän yksityisyydensuojakäytännön menettelytavat ja ehdot.
2. Rekisterinpitäjä
Sähkö Sinisalo Oy
Y-tunnus: 2275643-1
Osoite: Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki
Puhelin: 020 741 5565
Sähköposti: toimisto@sahkosinisalo.fi
3. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Pia Hakkarainen / Sähkö Sinisalo Oy
Osoite: Nuijamiestentie 3C, 00400 Helsinki
4. Rekisterien nimet
Sähkö Sinisalo Oy:n
● Työntekijärekisteri
● Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva yritysten ja yritysten
päättäjien/avainhenkilöiden asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”)
● Kulunvalvontarekisteri
Sähkö Sinisalo Oy Vaihde 020 741 5565 y-tunnus: 2275643-1
Nuijamiestentie 3 C toimisto@sahkosinisalo.fi
00400 Helsinki www.sahkosinisalo.fi tukes no: 200725-001
5. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien täyttämiseksi.
Työntekijärekisteri​: Työsopimuksen allekirjoittaneiden henkilöiden henkilötietoja käsitellään työnantajan työsopimuksella määritettyjen velvoitteiden hoitamiseksi. Käsittely perustuu työsopimuslakiin (2001/55, erit. 2. luku).
Asiakasrekisteri:​ Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.
Kulunvalvontarekisteri:
– Työmaat: Henkilötietoja luovutetaan kun kyse on rakentamisesta yhteisellä rakennustyömaalla. Sekä rakentaminen että yhteinen rakennustyömaa ovat rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2009) tarkoittamia käsitteitä. Tiedot annetaan pääsääntöisesti kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä.
– Toimisto: Henkilötietoja luovutetaan vuokranantajan kautta kulunvalvonnan palveluntuottajalle, jotta henkilön pääsy toimistolle on mahdollista.
6. Rekisterien tietosisältö
Työntekijärekisteri​ sisältää seuraavia tietoja:
työntekijöiden perustiedot, kuten
● etu- ja sukunimet
● henkilönumero
● suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika
● ulkomaalainen henkilötunnus tai syntymäaika
● kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
● työsuhteeseen liittyvät tiedot
● työ- tai palvelussuhteen laatua koskevat tiedot
● henkilön verotukseen liittyvät tiedot
● tilastointiin liittyvät tiedot
● osaamiset
Asiakasrekisteri​ssä ​voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
● etu- ja sukunimi
● yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
● Y-tunnus (yritykset) tai henkilötunnus
● sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden
tilaaminen)
● markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut
markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi
seuraavia tietoja:
● asiakasnumero
● y-tunnus tai henkilötunnus
● laskutus- ja perintätiedot
● yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)
● asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun
liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot,
palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten sähköpostit)
Kulunvalvontarekisteri​ sisältää seuraavia tietoja:
– Työmaat:
o etu- ja sukunimet
o Veronumero
o Yrityksen nimi
o Kirjautumisaika
o kirjautumissijainti mobiililaitteella kirjauduttaessa
– Toimisto:
o etu- ja sukunimet
o Yrityksen nimi
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Työntekijärekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
Asiakasrekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.
Kulunvalvontarekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kulunvalvontasovelluksen tai muun päätoteuttajan määrittelemän tavan mukaisesti.
Sähkö Sinisalo Oy Vaihde 020 741 5565 y-tunnus: 2275643-1
Nuijamiestentie 3 C toimisto@sahkosinisalo.fi
00400 Helsinki www.sahkosinisalo.fi tukes no: 200725-001
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Sähkö Sinisalo Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
10. Rekisterin suojaus
A Manuaalinen aineisto
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään. Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.
B Automaattisesti käsiteltävät tiedot
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.
11. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Sähkö Sinisalo Oy:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.
1​2​. ​Automaattinen tiedonkeruu
Sinisalo Oy käyttää yleisesti käytössä olevia digitaalisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja kerätessään tietoja liikkumisestasi Web-sivuillamme. Näitä tietoja kerätään sivustojemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi, mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseksi sekä kävijän mielenkiinnon kohteiden selvittämiseksi. Pääasiallisesti tietojen kerääminen tapahtuu evästeiden avulla (ks. alla), eikä niitä voi yhdistää henkilöön. Evästeet ovat pieniä merkkijonon sisältäviä tekstitiedostoja, joiden avulla selain voidaan tunnistaa yksilöivästi. Sivusto tai kolmas osapuoli lähettää ne tietokoneeseen. Evästeiden käyttöä säätelee lait, kuten Tietoyhteiskuntakaari 205 §, jonka mukaan evästeistä, sivuston käyttötietojen tallentamisesta ja niiden käyttötarkoituksesta on kerrottava selkeästi ja kattavasti sivuston käyttäjälle.
Useimmat selaimet on määritetty hyväksymään evästeitä. Voit kuitenkin muuttaa selaimen asetuksia siten, että selain kieltäytyy ottamasta vastaan kolmannen osapuolen evästeitä tai ilmoittaa niiden lähettämisestä. Saat lisätietoja evästeistä ja niiden toiminnasta esimerkiksi osoitteesta www.allaboutcookies.org.
Sähkö Sinisalo Oy:n käyttämät evästeet
Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta ymmärrämme paremmin millaisesta sisällöstä sivustomme kävijät ovat kiinnostuneita. Evästeet auttavat meitä myös parantamaan sivuston käyttäjäkokemusta. Analytiikan avulla löydämme nopeammin esimerkiksi sivustolla olevat virheet, kuten rikkinäiset linkit. Tietoja voidaan käyttää myös mainostemme parantamiseen.
Emme tunnista kävijöiden henkilöllisyyttä verkkosivujemme evästeiden perusteella, sillä emme kerää evästeillä henkilökohtaista tietoa, kuten käyttäjän nimeä, osoitetta tai puhelinnumeroa. Sivustomme ei myöskään vaadi rekisteröitymistä, emmekä kerää asiakkaidemme osalta tietoa sisäänkirjautumisesta Adminettiin kotisivujemme kautta.
Evästeillä keräämämme tiedot:
● kellonaika
● vierailun kesto
● käytetyt sivut
● selaintyyppi
Sähkö Sinisalo Oy Vaihde 020 741 5565 y-tunnus: 2275643-1
Nuijamiestentie 3 C toimisto@sahkosinisalo.fi
00400 Helsinki www.sahkosinisalo.fi tukes no: 200725-001
● onko kävijä vieraillut sivuillamme aikaisemmin
● kävijäliikenteen lähde
● IP-osoite
Sähkö Sinisalo Oy:n sivustoillaan käyttämien Googlen työkalujen osalta voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä Google-evästeen tuottamia tietoja lataamalla ja asentamalla selaimeesi Google Analytics Opt-out Browser Add-on -lisäohjelman. Tämä lisäohjelma on saatavana osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
13. Tietosuojailmoituksen muuttaminen
Sähkö Sinisalo Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13​.4.2018.
14. Yhteydenotot
Jos mielessäsi on tietosuojasuojaselostettamme koskevia kommentteja tai kysymyksiä tai jos olet huolissasi yksityisyyden suojaamisesta tai tietojen käyttämisestä tai epäilet, että yksityisyyden suojaasi on loukattu, lähetä viesti osoitteeseen toimisto(at)sahkosinisalo.fi. Voit myös lähettää kirjeen osoitteeseen Sähkö Sinisalo Oy, Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki.
Käsittelemme pyyntösi luottamuksellisesti ja edustajamme ottaa tarvittaessa yhteyden antamaasi osoitteeseen. Pyrimme käsittelemään mahdolliset reklamaatiot ajallaan ja niiden vaatimalla tavalla.